Xīn Nián Kuài Lè!

Monday, January 23, 2012


新年快乐 (xīn nián kuài lè) Happy New Year!
恭喜發財 (gōng xǐ fā cái) happy and prosperous!
年年有余 (nián nián yǒu yú) always get more than you wish for...
身体健康 (shēn tǐ jiàn kāng) enjoy good health...
阖家欢乐 (hé jiā huān lè) felicity of whole family!

0 comments:

Post a Comment